پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 17:24

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

ندا سلاجقه/بهمن95

آه باران بی ترانه
خانه های بی بهانه
سوز دارد آشیانه
گفته بودم درسحرگاه
باز کردم آشیان را
در عجب بودم خدایا هیبت باران ببینم
یادم آمد کودکی را
دفتر آن رودکی را
خنده کردم در درونم، آه ای دریای آرام
خانه ام، کیفم، کتابم
قلک پایان هفته...
می پریدم در سر در
می خزیدم در کناری ...
گفته بودم کودکی دادت فزونی ...
باز باران ...
باز باران ...
خانه ام چوبی، کوله ام آبی
باز باران بی بهانه
می خورد بر سقف خانه