سه شنبه 25 تير 1398 08:55

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

دعوت به همکاری در پست های خدمتگزار و سرایدار-نگهبان

دعوت به همکاری در پست های خدمتگزار و سرایدار-نگهبان

معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی استان کرمان، به منظور تکمیل کادر خدمتگزار و نگهبان-سرایدار مورد نیاز خود در مدارس شهرستان های کرمان، بم، انار، رفسنجان و سیرجان، تعداد محدودی نیروی انسانی زن و مرد را به صورت «قراردادی کار معین» دعوت به همکاری می نماید. داوطلبان می توانند پس از مطالعه و آگاهی از شرایط اعلام شده، نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نام مندرج اقدام و حداکثر تا تاریخ 19/04/98 به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) دانشگاه آزاد اسلامی شهر مورد تقاضا تحویل نمایند.

تذکر: داوطلبان می بایست مبلغ 300,000 ریال بابت وجه ثبت نام به حساب شماره 0106890501009 به نام درآمد دبیرخانه شورای نظارت و هماهنگی سما استان کرمان واریز و تصویر فیش مربوطه را در زمان مصاحبه جهت تشکیل پرونده به معاونت آموزش های عمومی و مهارتی (سما) واحد مربوطه تحویل نمایند.

شهرستان

تعداد خدمتگزار مورد نیاز

تعداد سرایدار-نگهبان مورد نیاز

زن

مرد

زن

مرد

کرمان

4

2

 

1

بم

1

 

2

 

سیرجان

2

2

 

2

انار

1

 

 

 

رفسنجان

1

 

 

1

 
ضمیمهاندازه
PDF icon فرم ثبت نام51.13 KB
PDF icon شرایط داوطلبان236.64 KB