دوشنبه 2 بهمن 1396 06:37

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

سخن هفته

درخشش انجمن اولیاء و مربیان دبستان دخترانه

انجمن اولیاء و مربیان دبستان دخترانه موفق به اخذ رتبه کشوری شد.

در ارزیابی به عمل آمده از عملکرد انجمن‌های اولیاء و مربیان مدارس ابتدائی و دبیرستان دوره اول و دوم ناحیه یک، دبستان دخترانه با اخذ 5/293 امتیاز از مجموع 300 امتیاز برتر کشوری شد. 

این ارزیابی بر سه محور آموزشی، فرهنگی و پژوهشی انجام شد و عواملی همچون برگزاری انتخابات انجمن اولیاء و مربیان، هفته پیوند، ساماندهی، آموزش خانواده، تشکیل جلسات و خلاقیت و نوآوری را شامل می‌گردید. نتایج به‌دست آمده در سه سطح منطقه ای، استانی و کشوری امتیازبندی شده است که از مجموع 36 مدرسه برتر، 8 مدرسه رتبه کشوری، 12 مدرسه رتبه استانی و 16 مدرسه رتبه منطقه ای را از آن خود کردند.

گفتنیست از میان 8 مدرسه حائز رتبه کشوری، دبستان دخترانه تنها مدرسه غیردولتی بوده است.