پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 15:42

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

ندا سلاجقه/دی ماه 95

خانه ی دوست کجاست؟!
در تکاپوی دلم نامه نوشتم به خدا
در زمینت چه کنم؟
غرق غربت شدم و خانه خرابت چه کنم؟؟
سوی ان روز که پروانه مسیحا خواهد....
من بنازم، سوی آهو که تکاپو چه کنم؟
باز آمد خبری از دل تنهایی من
شب جمعه ست بنازم به وفایت چه کنم؟!!
من معرف شدم و دست مسافر سفری...
حکمت و طعنه بیگانه زدن من چه کنم؟!
رود خواهم،
مسلک ملک سلیمان نتوان خواب کشید
طرقه معرفتیست جان نتوان دم که کشید
خانه ی دوست کجاست؟
هر کجا هست مقامش که برایم باقیست
کلبه حزن نباشد،غم دیروز ندیدست..
من مسافر شدم و خانه ی دوست
بشود نام دگر در صدفم
من مسافر شده ام
هیس.!خموش
خانه ی دوست کجاست؟؟؟؟