پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 16:28

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

فروغ احساس/ندا سلاجقه

ای فروغ دیده ی احساس من
 آفتاب در خیال ای یاس من
در تو دیدم خلق و خوی آفتاب
پاک روشن روی تو خوشتر ز آب
در تو دیدم جلوه های ناز را
رقص موزون پری راز را
توصفایی کز بهاران میرسی
 تازه ای از شهر باران میرسی
چشم من همواره رسوای تو است
 زندگی باغ تماشای تو است
زندگی فانوسی از آلاله هاست
عشق هم شهر قشنگ لاله هاست
چلچراغ سینه ام با من بمان
یاس ای آئینه ام با من بمان
در تماشایت چنان مستانه ام
کاشنایی با دل دیوانه ام
میشدم دلداده ی فرهاد تو
از وجودم فارغم جز یاد تو
جلوه ی مهتابیت مخمور بود
راز پروایت شراب نور بود
راز پروانه شدن پرواز نیست
نغمه ی بی حال هم آواز نیست
میتوان عاشق شد و پر بر گرفت
یاس گونه عشق را از سر گرفت
کاش میشد خوی تو گیرد دلم
ریشه افشانی به باغ حاصلم.....