پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 15:58

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

برگزاری همایش ملی جوان واصالت فرهنگی در مهرماه 94در آموزشکده سما کرمان

همایش ملی جوان واصالت فرهنگی در مهرماه 94در آموزشکده سما کرمان برگزار گردید.

همایش ملی جوان و اصالت فرهنگی در مهرماه 94  با دریافت  117مقاله ارسالی از سراسر کشور و پذیرش 35 مقاله به صورت مجازی برگزار شد این مطلب را آقای مهندس  محمودی رئیس آموزشکده فنی و حرفه ای سما بیان نمودندودر ادمه گفتند:  از جمله اهداف این همایش بررسی یکی از ابعاد چشم انداز مهندسی فرهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور است که شاید بتوان در این برهه از زمان جزو چالشهای پیش رو از آن نام برد و با اینگونه همایشها مانعی بر سر اهداف شوم بیگانگان شد.

ایشان این همایش را بعنوان  یکی از پله اقدامات فرهنگی در آموزشکده های فنی و حرفه ای سما دانست .

تصاویر: