پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 16:17

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

دبير شورا

 

دکتر مجید خزاعی

استادیار پایه 18

 

تحصیلات:

 • مقطع كارشناسي:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، رشته الهیات و معارف اسلامی        

سال ورود: 1367

 • مقطع كارشناسي ارشد:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت، رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی       

سال ورود: 1374

 • مقطع دکتری:

دانشگاه اصفهان، علوم قرآن و حدیث

سال ورود: 1390

سوابق اجرايي:

 • ریاست دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت از سال 1388 تا تاریخ 95/10/15؛
 • معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت از سال 1383 تا سال 1388؛
 • ریاست دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت از سال 1382 تا سال 1383؛
 • مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت از سال 1377 تا سال 1382؛
 • عضو شورای فرهنگ عمومی جنوب استان کرمان؛

سوابق پژوهشی:

مقالات:

 • "دفاع و اصول انسانی در جنگ"؛ فصلنامه پژوهش های فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم؛ 1383.
 • "الزهد والاعتکاف فی عقائدالیهود"؛ آفاق الحضاره الاسلامیه؛ 1383.
 • "در پرتو قرآن به انتظار مهدی"؛ عترت علیهم السلام در قرآن؛ 1386.
 • "بررسی فقهی حقوقی جریمه دیرکرد"؛ فدک؛ دوره1شماره4؛ 1389.
 • "ماهیت حقوقی دیه" فدک؛ 1389.
 • "صوم رمضان بین الادیب و القرآن"؛ فدک؛ 1389.
 • "شخصیت پیامبر اعظم اسلامی(ص)از خاک تا افلاک"؛ فدک؛ 1390.
 • "دور الشعر فی تفسیر مجمع البیان(علوم قرآنی)"؛ التراث الادبی؛ 1390.
 • "جایگاه سیاق در تفسیر آیات از منظر امام رضا(ع)"؛ فدک؛ دوره2شماره8؛ 1390.
 • "متشابه و محکم و راسخان در علم از دیدگاه امام علی(ع)"؛ فدک؛ دوره2شماره6؛ 1390.
 • "سبک ابوعبیده در کتاب مجاز القران"؛ مطالعات قرآنی؛شماره11؛ 1391.
 • "بررسی فقهی و حقوقی جریمه دیرکرد"؛ مطالعات قرآنی؛ شماره4؛ 1390.
 • "دور اشعر فی تفسیر مجمع البیان العلوم القرآن"؛ در اسارت الادب المعاصر؛ دوره3شماره10؛ 1391.
 • "نگاره های نمادین اعداد در قرآن اسوره و ادبیات"؛ ادبیات تطبیقی؛ شماره19؛ 1391.
 • "بررسی تطبیقی مضمون فقر در اشعار معروف رصافی و پروین اعتصامی"؛ ادبیات تطبیقی؛ شماره19؛ 1391.
 • "نقش و جایگاه عقل در تفسیر الجامع الاحکام القرآن قرطبی"؛ پژوهش های علم و دین؛ دوره6شماره1؛ 1394.
 • Comarative Methodology of Ravandi and Qurtuis Juristic Exegeses؛ 2015 Advances in Environmental Biology(ISI)
 • "سلامت روان از دیدگاه قرآن"؛ مطالعات قرآنی؛ شماره12؛ 1391.
 • "معماریس زنبور عسل از دیدگاه قرآن و معماری مدرن"؛ مطالعات قرآنی؛ شماره13؛ 1392.
 • "واکاوی بیان شیوه های تمثیلی در قرآن کریم"؛ مطالعات قرآنی؛ شماره18؛ 1393.

 

  کتب منتشره:

 • تحلیل فقهی و حقوقی دیه؛ سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1386. 
 • آموزش مفردات قرآن؛ سازمان چاپ دانشگاه آزاد اسلامی؛ 1391.

طرح های پژوهشی:

 • "بررسی فقهی و حقوقی جریمه دیرکرد بانک ها"؛ دبیرخانه منطقه7؛ 1389.
 • "بررسی ماهیت حقوقی دیه"؛ دبیرخانه منطقه7؛ 1387.
 • "بررسی مسائل و مشکلات موجود در دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت"؛ سازمان مرکزی؛ 1386.
 • "بررسی فقهی بازار بورس"؛ منطقه7؛ 1389.