پنج شنبه 29 ارديبهشت 1401 15:29

دريچه

متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه پسرانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
متوسطه دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي دخترانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
ابتدايي پسرانه
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده
دانشكده

اطلاعیه های مهم

سخن هفته

كاركنان

فاطمه نبی زاده شهربابکی

رئیس امور اداری

آخرین مدرک و رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مدریت بازرگانی

شماره تلفن و فکس: 33237192-034

پست الکترونیکی: kerman.edari@yahoo.com

 

 

اهم وظایف امور اداری

  • انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، ماموریت، معذوریت، بازنشستگی، از کار افتادگی و بازخرید کارکنان آموزشکده و کلیه سطوح؛
  • دریافت و بررسی رونوشت کلیه احکام استخدامی اعم از انتصاب، انتقال، ترفیع و خروج از خدمت جهت انطباق آن ها با ضوابط و مقررات مربوطه؛
  • انجام امور مربوط به بیمه کارکنان؛
  • تهیه پیش نویس احکام ماموریت های داخلی و تحصیلی کارکنان؛
  • همکاری در تهیه طرح های مربوط به رفاه عمومی کارکنان از قبیل تشکیل شرکت های تعاونی مصرف، مسکن، اعطای وام های ضروری و سایر امور رفاهی؛
  • همکاری در تهیه ذلوایح دفاعی در مورد شکایت مستخدمین بازنشسته، از کار افتاده و وراث مستخدمین فوت شده جهت طرح در مراجع قضایی؛
  • تهیه کلیه احکام استخدامی نظیر انتصابات، ارتقاء گروه، ماموریت، مرخصی و سایر احکام کارکنان؛
  • شرکت در جلسات و محاکم حل اختلاف و پاسخگویی به شکایات اقامه شده علیه سازمان بنا به آئین نامه.